ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W PROJEKCIE WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W PROJEKCIE WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr naboru POIS.11.03.00-00-0074/22 

Przychodnia Dekamed Dorota Brogosz -Kuc, Krzysztof Kuc s.c zaprasza do składania ofert na oprogramowanie i sprzęt informatyczny zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanym z Funduszy Europejskich (EFRR), sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie oraz sposobie zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości znajdziesz tutaj.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Pliki do pobrania :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o braku powiązań
  4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
  5. Klauzula informacyjna RODO
  6. Wzór umowy